Ułatwienia dostępu

Menu
Print Friendly, PDF & Email

Dyrektor – Ilona Jacak-Ogrodowczyk
Główna księgowa- Małgorzata Szymajda
Terenowi Pracownicy Socjalni: Elżbieta Pawłowska, Justyna Kiełczyńska-Bald, Ewa Szulczyk
Starszy Inspektor-Jacek Walkowiak- Świadczenia rodzinne, fundusz alimentacyjny
Asystent rodziny- Łukasz Bohdanowicz
Asystent Osobisty Osoby Niepełnosprawnej- Regina Piątkowska

 

ŚWIADCZENIA Z POMOCY SPOŁECZNEJ

Świadczeniami z pomocy społecznej są:
1. świadczenia pieniężne (zasiłki: stałe, okresowe, celowe i specjalne celowe)
2. świadczenia niepieniężne (np. Składka na ubezpieczenie społeczne, sprawienie pogrzebu, poradnictwo, praca socjalna)

Szczegółowe informacje dotyczące w/w świadczeń znajdują się w ustawie o pomocy społecznej.

Kryteria dochodowe:

  •  osoby samotnie gospodarujące dochód 776 zł
  •  osoby w rodzinie – dochód na osobę 600 zł.

Za dochód uważa się sumę miesięcznych przychodów z miesiąca poprzedzającego złożenie wniosku lub w przypadku utraty dochodu z miesiąca, w którym wniosek został złożony, bez względu na tytuł i źródło ich uzyskania, jeżeli ustawa nie stanowi inaczej, pomniejszoną o:

1) miesięczne obciążenie podatkiem dochodowym od osób fizycznych i koszty uzyskania przychodu;
2) składki na ubezpieczenie zdrowotne określone w przepisach o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz ubezpieczenia społeczne określone w odrębnych przepisach;
3) kwotę alimentów świadczonych na rzecz innych osób.

Do dochodu ustalonego zgodnie z ust. 3 nie wlicza się:

  • jednorazowego pieniężnego świadczenia socjalnego;
  • zasiłku celowego;
  • pomocy materialnej mającej charakter socjalny albo motywacyjny, przyznawanej na podstawie przepisów o systemie oświaty;
  • wartości świadczenia w naturze;
  • świadczenia przysługującego osobie bezrobotnej na podstawie przepisów o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy z tytułu wykonywania prac społecznie użytecznych;
  • dochodu z powierzchni użytków rolnych poniżej 1 ha przeliczeniowego.

Ustawa o pomocy społecznej precyzuje, komu przysługuje prawo do świadczeń z pomocy społecznej, tj.
1. osobom posiadającym obywatelstwo polskie mającym miejsce zamieszkania i przebywającym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
2. cudzoziemcom mającym miejsce zamieszkania i przebywającym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej:

a) na podstawie zezwolenia na pobyt stały, zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego Unii Europejskiej, zezwolenia na pobyt czasowy udzielonego w związku z okolicznością, o której mowa w art. 159 ust. 1 pkt 1 lit. c lub d lub w art. 186 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach (Dz. U. z 2020 r. poz. 35, 2023, 2320 i 2369 oraz z 2021 r. poz. 159 i 1918), lub w związku z uzyskaniem w Rzeczypospolitej Polskiej statusu uchodźcy lub ochrony uzupełniającej,
b) w związku z uzyskaniem w Rzeczypospolitej Polskiej zgody na pobyt ze względów humanitarnych lub zgody na pobyt tolerowany – w formie schronienia, posiłku, niezbędnego ubrania oraz zasiłku celowego;

3. mającym miejsce zamieszkania i przebywającym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej obywatelom państw członkowskich Unii Europejskiej, państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – stron umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym lub Konfederacji Szwajcarskiej oraz członkom ich rodzin w rozumieniu art. 2 pkt 4 ustawy z dnia 14 lipca 2006 r. o wjeździe na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, pobycie oraz wyjeździe z tego terytorium obywateli państw członkowskich Unii Europejskiej i członków ich rodzin (Dz. U. z 2021 r. poz. 1697), posiadającym prawo pobytu lub prawo stałego pobytu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Przyznanie świadczeń z pomocy społecznej uzależnione jest od spełnienia warunku określonego w art. 8 ust. 1 ustawy o pomocy społecznej określającego wysokość kryterium dochodowego osoby lub rodziny przy jednoczesnym wystąpieniu co najmniej jednego z powodów wymienionych w art. 7 pkt 1-15 lub innych okoliczności uzasadniających udzielenie pomocy społecznej tj.:
1.     ubóstwa
2.     sieroctwa
3.     bezdomności
4.     bezrobocia
5.     niepełnosprawności
6.     długotrwałej lub ciężkiej choroby
7.     przemocy w rodzinie  
7a potrzeby ochrony ofiar handlu ludźmi
8.     potrzeby ochrony macierzyństwa lub wielodzietności
9.     bezradności w sprawach opiekuńczo-wychowawczych i prowadzenia gospodarstwa domowego, zwłaszcza w rodzinach niepełnych lub wielodzietnych
10.   (uchylony)
11.   trudności w integracji cudzoziemców, którzy uzyskali w Rzeczypospolitej Polskiej status uchodźcy, ochronę uzupełniającą lub zezwolenie na pobyt czasowy udzielone w związku z okolicznością, o której mowa w art. 159 ust. 1 pkt 1 lit. c lub d ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach
12.   trudności w przystosowaniu do życia po zwolnieniu z zakładu karnego
13.   alkoholizmu lub narkomanii
14.   zdarzenia losowego i sytuacji kryzysowej
15.   klęski żywiołowej lub ekologicznej

Osoby lub rodziny ubiegające się o udzielenie pomocy i korzystające z pomocy społecznej powinny spełniać powyższe kryteria dysfunkcji, uprawniające do udzielania pomocy.

Podstawą do udzielenia pomocy jest wywiad środowiskowy przeprowadzony w miejscu zamieszkania osoby ubiegającej się o przyznanie pomocy.

Prawo do świadczeń z pomocy społecznej uwarunkowane jest wykazaniem się własną aktywnością w zakresie zaspokajania swych potrzeb życiowych.

Osoby i rodziny korzystające pomocy społecznej zobowiązane są do współdziałania w rozwiązywaniu ich trudnej sytuacji życiowej. Brak tej współpracy skutkuje znacznym ograniczeniem, lub odmową udzielenia pomocy. Współpraca ta polega na ustalaniu wspólnych celów i zadań do realizacji przez obie strony tak, aby efektem pomocy było rozwiązanie wiodącego problemu osoby lub rodziny korzystającej z pomocy.

Załączniki:

 

Opublikował(a): admin

Ostatnia zmiana:

Views: 173