Ułatwienia dostępu

Menu
Print Friendly, PDF & Email

AOON EDYCJA 2024

Informacja o naborze

Minister Rodziny i Polityki Społecznej rozpoczął nabór w ramach programu pn. „Asystent osobisty osoby
z niepełnosprawnością” dla Jednostek Samorządu Terytorialnego – edycja 2024, finansowanego ze środków Funduszu Solidarnościowego.

1. Gmina/Powiat składa wniosek na środki finansowe w ramach Programu w terminie do dnia 15 września 2023 roku.
2. Wojewoda sporządza i przekazuje wniosek na środki finansowe w ramach Programu wraz z listą rekomendowanych wniosków Ministrowi Rodziny i Polityki Społecznej w terminie do dnia 6 października 2023 roku.
3. Minister dokona ostatecznej weryfikacji i zatwierdzenia listy rekomendowanych wniosków złożonych przez wojewodów
w terminie 30 dni od dnia otrzymania wszystkich rekomendowanych wniosków Wojewodów.

4. Proces podpisywania umów między Ministrem a Wojewodami będzie odbywał się w październiku i listopadzie 2023 roku,
tak by umowy z poszczególnymi jednostkami (samorządami) zostały podpisane jeszcze w 2023 roku.

Głównym celem Programu jest wprowadzenie usług asystencji osobistej jako formy ogólnodostępnego wsparcia
w wykonywaniu codziennych czynności oraz funkcjonowaniu w życiu społecznym.


Usługi asystenckie mogą uzupełniać usługi opiekuńcze, nie mogą ich jednak zastępować.


Adresatami Programu są:

1) dzieci do ukończenia 16. roku życia posiadające orzeczenie o niepełnosprawności łącznie
ze wskazaniami w pkt 7 i 8 w orzeczeniu o niepełnosprawności –konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału
na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji,

2) osoby z niepełnosprawnościami posiadające orzeczenie:
a) o znacznym stopniu niepełnosprawności,
b) o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności,
c) traktowane na równi z orzeczeniami wymienionymi w lit. a i b, zgodnie z art. 5 i art. 62 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r.
o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych.

Źródłem finansowania Programu są środki ujęte w planie finansowym Funduszu Solidarnościowego.
Budżet Programu w 2024 r będzie wynosił 505.000.000 zł.

Tablica informacyjna

ASYSTENT OSOBISTY OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNEJ – EDYCJA 2023

W związku z uzyskaniem dofinansowania przez Gminę Nowosolna na realizację Programu Asystent Osobisty Osoby Niepełnosprawnej – edycja 2023 ze środków Funduszu Solidarnościowego i podpisaniem umowy na realizację zadania w ramach resortowego Programu Ministra Rodziny i Polityki Społecznej, informujemy o możliwości kontynuacji wsparcia dedykowanego osobom z niepełnosprawnościami.
W roku 2023 Gmina Nowosolna uzyskała dofinansowanie w wysokości 25 200,00 zł na realizację Programu oraz 504 zł na koszty związane z obsługą Programu.

Głównym celem Programu jest wprowadzenie usług asystenta osobistego osoby niepełnosprawnej jako formy ogólnodostępnego wsparcia w wykonywaniu codziennych czynności oraz funkcjonowaniu w życiu społecznym.

Celem rozpowszechnienia usług asystencji osobistej jest zwiększenie szans osób niepełnoprawnych na prowadzenie bardziej niezależnego/samodzielnego i aktywnego życia. Tak więc, nadrzędnym celem usług asystencji osobistej jest dążenie do poprawy funkcjonowania osoby niepełnosprawnej w jej środowisku, zwiększenia możliwości zaspokajania jej potrzeb oraz włączenia jej w życie społeczne.

Z Programu mogą skorzystać:

1) dzieci do 16. roku życia z orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku
ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji oraz
2) osoby niepełnosprawne posiadające orzeczenie:
a) o znacznym stopniu niepełnosprawności albo
b) o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności albo
c) traktowane na równi z orzeczeniami wymienionymi w lit. a i b, zgodnie z art. 5 i art. 62 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2021 r. poz. 573, z późn. zm.).

Usługi asystenta polegają w szczególności na:

1. Wsparciu w wypełnianiu ról społecznych i prowadzeniu gospodarstwa domowego;
2. Wsparciu w czynnościach samoobsługowych, w tym utrzymaniu higieny osobistej i czynnościach pielęgnacyjnych;
3. Wsparciu w przemieszczaniu się poza miejscem zamieszkania;
4. Wsparciu w podejmowaniu aktywności życiowej, komunikowanie się z otoczeniem.

Rodzaj usług i ich zakres godzinowy usługi asystenckiej przypadający na 1 Uczestnika Programu uzależniony jest od indywidualnej sytuacji osoby niepełnosprawnej, z uwzględnieniem stopnia i rodzaju niepełnosprawności.

Usługi asystencji osobistej mogą świadczyć osoby, niebędące członkami rodziny uczestnika:

1) posiadające dokument potwierdzający uzyskanie kwalifikacji w następujących kierunkach: asystent osoby niepełnosprawnej, opiekun osoby starszej, opiekun medyczny, pedagog, psycholog, terapeuta zajęciowy, pielęgniarka, fizjoterapeuta; lub
2) posiadające co najmniej 6 – miesięczne, udokumentowane doświadczenie w udzielaniu bezpośredniej pomocy osobom niepełnosprawnym np. doświadczenie zawodowe, udzielanie wsparcia osobom niepełnosprawnym w formie wolontariatu; lub
3) wskazane przez uczestnika lub jego opiekuna prawnego, pod warunkiem, że osoba wskazana spełnia przynajmniej jeden z warunków, o których mowa w pkt 1 lub 2.

W przypadku, gdy usługi asystencji osobistej będą świadczone na rzecz dzieci niepełnosprawnych do 16. roku życia z orzeczeniem o niepełnosprawności, w odniesieniu
do osoby, która ma świadczyć usługi asystencji osobistej, wymagane jest także:

1) zaświadczenie o niekaralności;
2) informacja o niefigurowaniu w Rejestrze Sprawców Przestępstw na Tle Seksualnym w postaci wydruku pobranej informacji z Rejestru;
3) pisemna akceptacja osoby asystenta ze strony rodzica lub opiekuna prawnego dziecka z niepełnosprawnością.

Program realizowany będzie do 31 grudnia 2023 r.

W bieżącym roku zaplanowano objęcie wsparciem w ramach Programu 5 osób z niepełnosprawnościami, w tym 1 osobę wymagającą wysokiego poziomu wsparcia.

Nadal przyjmowane są zgłoszenia w tej sprawie.

Osoby zainteresowane Programem prosimy o kontakt z Ośrodkiem Pomocy Społecznej Gminy Nowosolna tel. 42 648 45 20.

Podstawa prawna Programu
Podstawą prawną Programu jest art. 7 ust. 5 oraz art. 13 ustawy z dnia 23 października
2018 r. o Funduszu Solidarnościowym (Dz. U. z 2020 r. poz. 1787, z późn. zm.).

Załączniki:

 

Opublikował(a): admin

Ostatnia zmiana:

Views: 77